Stratelligence

De BV Nederland vooruit helpen, dat is de missie van Stratelligence! Door strategisch advies en onderzoek van topkwaliteit te leveren, helpen we besluitvormers om betere en beter onderbouwde beslissingen te nemen. Dit doen we vanuit de overtuiging dat zulke beslissingen bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. We zijn actief in de sectoren water, energie en duurzaamheid, transport en infrastructuur, defensie en veiligheid, industrie en andere kapitaalintensieve sectoren.

Stratelligence wordt nationaal en internationaal erkend en gewaardeerd als expert op het terrein van optie-analyse, adaptieve strategieën en omgaan met onzekerheid. Prestatiecontracten, innovatieve publiek-private samenwerkingsverbanden en strategisch advies zijn eveneens expertisegebieden. Bij het ontbreken van de juiste of volledige methodes, hebben wij ervaring met het ontwikkelen van innovatieve aanpakken die ook bij onvolledige informatie richting kunnen geven of die volledig nieuw zijn voor de opdrachtgever of sector.

Om de maatschappelijke impact van ons werk te maximaliseren, delen wij onze kennis en expertise door middel van publicaties, bijdragen aan congressen, opleiding van studenten en ontwikkeling van bruikbare innovaties.

Stratelligence is onder andere schrijver van de Handreiking Adaptief Deltamanagement en betrokken bij diverse watervraagstukken in het kader van het Deltaprogramma. Daarnaast is Stratelligence medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de SER duurzame brandstofvisie met meer dan 100 stakeholders en de uitwerking van het Actieprogramma (zie kader).

Klik hier voor onze nieuwsbrief over 2016, waar we een overzicht geven van onze projecten van het afgelopen jaar. We hopen dat 2017 weer zo'n mooi jaar wordt!

We zijn altijd op zoek naar nieuw talent om ons team te versterken. Ben je technisch onderlegd en heb je affiniteit met beleid, onderzoek en advies? Bekijk de vacature op onze site en neem eens contact met ons op door te mailen naar info@stratelligence.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op vrijdag 10 juli 2015 heeft de ministerraad ingestemd met de duurzame brandstofvisie met LEF. Met deze ambitieuze en realistische visie kiest Nederland voor een plek in de Europese voorhoede op het gebied van duurzame mobiliteit.

Stratelligence heeft de analyse van de Kosten en effecten van de actie-agenda samengesteld. Deze rapportage is gebruikt voor het maken van afspraken voor de Uitvoeringsagenda en het benoemen van bundels die in aanmerking komen voor een snelle uitvoering. De uitwerking kan de vorm krijgen van een Green Deal of een andersoortige vorm van publiek private samenwerking. Stratelligence blijft ook bij de verdere uitwerking nauw betrokken.

www.energieakkoordser.nl

Nieuws

Vrijdag 16 juni stond Stratelligence in de finale van de data challenge 2017 in het kader van het programma Slim Watermanagement (maatregel in het Deltaprogramma Zoetwater). Benieuwd naar de inzending van Stratelligence hoe men het meeste rendement uit een m3 water kan halen? Klik hier of neem contact op!

-----------------------------------------------------

Stratelligence heeft Rijkswaterstaat recent geholpen bij het zoeken naar flexibiliteit in de projecten ‘Vervanging brug bij Itteren’ en ‘Corridorstudie Amsterdam-Hoorn’. Klik hier voor de vermelding hiervan in de nieuwsbrief van het SEE (Steunpunt Economische Expertise) van RWS. De resultaten van het project Itteren bevestigen dat het nuttig is om in een vroeg stadium onderzoek te doen naar de waarde van flexibiliteitsopties en daarvoor algemene kentallen te ontwikkelen. Ook van de corridorstudie was de conclusie dat bij weinig informatie adaptief programmeren en optie-analyse waarde kunnen hebben. Met de aanpak is hier structuur aangebracht in meer dan 100 maatregelen en konden kansrijke pakketten worden samengesteld. Leuk om een bijdrage te kunnen leveren aan het omgaan met onzekerheid in projecten.

 ----------------------------------------------------- 

Bent u benieuwd naar de bijdrage van Gigi van Rhee aan het boek ‘De Nieuwe Delta, het boek dat ingaat op  de meer dan 150 projecten die ontstonden na de watersnoodramp in 1953 in de delta van de Rijn, Maas en Schelde?

Het essay De economische onderbouwing van het Deltabeleid: een verschuivend perspectief’, geeft een historisch overzicht van de manier waarop beoordelingen zijn uitgevoerd bij besluitvorming vanaf de Ramp in 1953 en laat zien of in de besluitvorming alle effecten op het gebied van planet, profit en people zijn meegewogen. Bij keuzes over de inrichting en toekomst van een deltagebied moet men rekening houden met de unieke waarde van de delta. Denk hierbij aan de financieel-economische, de maatschappelijke waarde en de natuurwaarde. Dit besef is sinds de bouw van de deltawerken geleidelijk aan ontstaan. De vraag is of deze integraliteit ook zo in de huidige (economische) onderbouwing van beleidsbeslissingen over de delta meegenomen wordt. Naast een terugblik kijkt Gigi vooruit, hoe de onderbouwing en afweging van de deltabeslissingen kunnen worden versterkt.