Investeringen bij onzekerheid

Stratelligence heeft ervaring met het uitvoeren van projecten in een complexe en veranderlijke omgeving waar grote investeringen plaatsvinden. In dit soort omgevingen kan de manifestatie van een risico ondanks een kleine kans op falen desastreus zijn of kunnen veranderingen in de aannames een business case drastisch beïnvloeden.

Adaptief programmeren is een planningsinstrument dat besluitvormers helpt bij het maken van beslissingen in complexe omgevingen onder onzekere omstandigheden. De methode maakt het mogelijk om financieel verantwoord te investeren bij grote onzekerheden door risico’s op over- of onderinvesteren te minimaliseren. Adaptief programmeren maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen, en tegelijkertijd langetermijnambities te waarborgen. De vier belangrijkste kenmerken van de adaptieve methode zijn: het werken met ontwikkelpaden in plaats van eindbeelden, het verbinden van kortetermijnbeslissingen met langetermijnopgaven, het zoeken naar en waarderen van flexibiliteit en het verbinden van investeringsagenda’s.

Reële Optie Analyse is een andere techniek die Stratelligence inzet in het kader van investeren bij onzekerheid. Keuzes op het terrein van infrastructuur of gebiedsontwikkeling leggen investeringen voor vele jaren vast. Een op basis van huidige kennis gerechtvaardigde strategische keuze kan het volgende moment achterhaald worden en ongunstig uitpakken. Nieuwe informatie komt beschikbaar of een ontwikkeling wijkt af van de verwachting. Optie Analyse is een methode die de gevolgen van een keuze bij andere ontwikkelingen dan voorzien in kaart brengt, beslismomenten inbouwt en de flexibiliteit om te kunnen bijsturen waardeert. Hierdoor beperkt een gefaseerde of optie-aanpak de risico’s. Een voorinvestering in meer flexibiliteit kan in een onzekere situatie zeer rendabel zijn.

Stratelligence wordt erkend als één van de voorlopers in het ontwikkelen en toepassen van de adaptieve werkwijze en optie analyse. Zo heeft Stratelligence in opdracht van de Deltacommissaris de Handreiking Adaptief Deltamanagement geschreven en is de adaptieve methode toegepast bij zoetwater- en infrastructuurvraagstukken. Met de reële optiemethod