Transport & Infrastructuur

Een goed functionerend transportsysteem is essentieel voor een continue groei van de nationale en internationale economie. Vernieuwing en uitbreiding van transportsystemen en infrastructuur dragen bij aan het voorkomen en terugdringen van congestie en de hieruit voortvloeiende economische schade. Het terugdringen van geluidsoverlast, en uitstoot van fijnstof en broeikasgassen zijn voorbeelden van actuele kwesties die direct gerelateerd zijn aan transport.

De effecten van transportbeleid zijn typisch zeer divers. Op macroniveau draagt een efficiënt transportsysteem bij aan economische groei en werkgelegenheid van regio's, terwijl op microniveau transportbeleid de concurrentiepositie van bedrijven beïnvloed (zoals ‘open skies' in de luchtvaart). Daarnaast heeft transportbeleid een duidelijke invloed op milieu, leefomgeving en ruimtelijke ordening. Deze veelzijdigheid maakt transport bij uitstek een onderwerp waarvoor de effecten van beleidsmaatregelen integraal en transparant dienen te worden gemaakt en afgewogen.

Vanwege de kwantitatieve insteek van haar onderzoek en de focus op strategie, economie en techniek is Stratelligence uitstekend gepositioneerd voor het analyseren van effecten van beleidsmaatregelen en het inschatten van de effecten van nieuwe infrastructuur en transportsystemen.

Stratelligence is binnen het Deltaprogramma betrokken geweest bij diverse watervraagstukken, zoals de planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer en de uitvoeringsstrategie Zuidwestelijke Delta. Binnen het Deelprogramma Zoetwater heeft Stratelligence een economische analyse uitgevoerd. De resultaten van deze analyse zijn gebruikt voor de Deltabeslissing 2015 en het synthesedocument Zoetwater en dragen bij aan de herziening van het Nationaal Waterplan.

Ook binnen de droge sector heeft Stratelligence een track record, zoals de analyse van de kosten en baten van alternatieve wegdekken met een verminderde rolweerstand. Binnen de strategische verkenning naar de Adaptieve Planvorming Droog (klik hier voor de vermelding in de nieuwsbrief van het Steunpunt Economische Expertise, waarin het project uitgebreid beschreven is), is door Stratelligence een eerste pilotstudie uitgevoerd naar de toepasbaarheid van de adaptieve aanpak in droge infrastructuurvraagstukken.

Voor een andere vermelding in de nieuwsbrief van het Steunpunt Economische Expertise, over het nut voor Rijkswaterstaat van de toepassing van reële optie-analyse bij infrastructuurbeslissingen, klikt u hier.